Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Svåra år i hamnstaden

Medeltida nyckel

Vid den arkeologiska undersökningen hittades spännande lämningar av den försvunna staden Lödöse. Dessa kan främst dateras till perioden mellan år 1400–1700, en tid som var mycket svår för Lödöseborna, vilket vi kan utläsa från det historiska källmaterialet.

Krig och elände...

Det framgår att från mitten av 1400-talet och framåt så drabbades Lödöse av motgång efter motgång, krig och elände. Människorna tvingades flytta ifrån staden år 1473, men några stannade kvar och fortsatte att hålla staden vid liv, om än knappt… De arkeologiska lämningarna visar just denna tuffa period, med militära anspänningar och härjande bränder, men även att människor försökte göra det bästa av vardagen.

Handeln hölls vid liv

Bland fynden fanns fragment av fina glasbägare och importerad keramik som visar att handeln i staden fortfarande hölls vid liv. Vi har dessutom nyligen fått tillbaka en mycket spännande röntgenbild från Studio Västsvensk Konservering. På denna kan vi bland annat se två vackra nycklar (PS21 och PS209) samt ett bultlås (PS26). Lödöseborna var noga med att hålla sina egendomar i säkerhet! Andra fynd som syns på bilden är bland annat en bronssölja (PS110) och en pilspets (PS210).

Röntgenbild fynd

Ledtrådar som hjälper till att lägga pussel

Genom att analysera hur de olika arkeologiska lagren står i relation till varandra (arkeologisk stratigrafi) kan vi utläsa platsens historik. Det handlar om ett arkeologiskt detektivarbete där varje fynd och varje liten sten utgör en ledtråd för att förstå vad som har hänt. En kronologisk berättelse kan på så vis skapas. Den allra tidigaste fasen i området har ännu inte undersökts, men vi vet från tidigare undersökningar att området först bebyggdes kring mitten av 1200-talet.

Ett stenlagt golv

Inom en mycket begränsad yta, under en härd, hittades ett stenlagt golv som anlagts någon gång innan 1400-talet. Rikligt med ben hittades ovanpå golvet. Det stenlagda golvet slutade användas och överlagrades av jord.

Spår efter krig i Lödöse

Under 1400- eller 1500-talet restes en träbyggnad, troligen knuttimrad, även denna med ett stenlagt golv. Huset hade en härd i nordvästra hörnet samt en dräneringsränna som ledde ut från byggnaden och var indelad i åtminstone två rum. Det stenlagda golvet och dräneringsrännan antyder att byggnaden inte varit ett bostadshus, utan snarare en verkstad eller ekonomibyggnad av annat slag. Huset försågs därefter med en gedigen stenbyggd eldstad.

Ett litet vakttorn?

Ungefär samtidigt byggdes en konstruktion åt sydost. Denna fyrkantiga byggnad har vi tolkat som ett torn på grund av dess form och de stora stenblock som utgör fundamentet. Det har möjligen rört sig om ett litet vakttorn som varit byggt i trä, med ett fundament av sten och tegel. Rikligt med sten- och tegelras har hittats i anslutning till konstruktionen. Fynden som hittats visar att den troligtvis byggdes under 1500-talet, kanske 1600-talet. En teori är att den uppfördes under det nordiska sjuårskriget mellan 1563 och 1570 då det svenska försvaret under en period fanns i Lödöse

 Det knuttimrade huset som stod över det stenlagda golvet brändes kort därefter, kanske i samband med att den dansk-norska armén brände Lödöse år 1565, under sjuårskriget. Den fyrkantiga möjliga tornkonstruktionen åt sydost verkar åtminstone delvis ha stått kvar även efter branden, och kan fortsatt ha brukats därefter. Ett tegelgolv anlades intill tornet och bör rimligtvis varit samtida med denna i ett antal år. Huruvida tegelytan utgjort en inom- eller utomhusyta är svårt att avgöra.

Planritning

Lödöses sista år som stad

Det förmodade tornet kan möjligen ha stått kvar så länge som till mitten av 1600-talet innan det slutligen rasade. Som tidigare nämnts hittades rikligt med sten och tegel kring fundamentet, men även brända träbjälkar som stärker att det åtminstone delvis rört sig om en träkonstruktion. I rasmassorna hittades även en möjlig armborstpil som stöttar teorin om att det rört sig om en militär konstruktion.

Ett glaserat fat i yngre rödgods

När jorden så småningom slukat de gamla rasmassorna så byggdes ytterligare en byggnad av återanvänt material. Denna byggnad vet vi mycket lite om, men den har troligen byggts mellan 1600 och 1700-tal, baserat på fyndmaterialet. En mycket fin bit av ett glaserat fat i yngre rödgods hittades, vilken ni kan se på bild. År 1646 markerade slutet för Lödöse som stad då stadsrättigheterna fråntogs. Lödöse blev så småningom en glesbefolkad landsbygdort.

 
Keramikskärva

 Tiden läker alla sår, och snart kom alla spår av den gamla staden Lödöse att gömmas under den mörka jorden…

Senast uppdaterad: 2023-03-07 13:33